ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับการส่งเสริม

1. ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ และระบุข้อมูลในเอกสาร ให้ครบถ้วน

2. ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

3. ระบุข้อมูลผู้ขอรับ การส่งเสริม

4. อัพโหลดเอกสาร ทั้งหมด

5. ยื่นเอกสารสำเร็จ และรอการประกาศผล

เอกสารสำหรับการขอรับการส่งเสริม

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารและตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับการส่งเสริม เพื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดในขั้นตอนของการขอรับการ ส่งเสริมได้หลังจากเข้าสู่ระบบ

1. เอกสารรายละเอียดโครงการ

แบบสรุปโครงการแบบย่อ

รายละเอียดโครงการที่ขอรับการส่งเสริม

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลง ในกรณีได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในกลุ่มบุคคล
- สำเนาทะเบียนบ้านของทุกคนในกลุ่มบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

มูลนิธิหรือสมาคม

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิ / สมาคมพร้อมวัตถุประสงค์
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ / สมาคม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนมูลนิธิ / สมาคม
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

สถานศึกษาของรัฐ

- สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าสถานศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

สถานศึกษาเอกชน

- สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าสถานศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

*หมายเหตุ
- สำเนาเอกสารทุกรายการ โปรดลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงวันที่ ทุกฉบับ

ลักษณะของโครงการที่ต้องการขอรับทุน
  • เป็นการสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย
  • เป็นการสร้างสรรค์ สะสม และเพิ่มพูนคุณค่าทางศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • เป็นการพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปะร่วมสมัย
  • เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางด้านศิลปะร่วมสมัย
  • เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม

บุคคลธรรมดา

- มีสัญชาติไทย

- ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จำคุกในความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ

- ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคล ล้มละลายทุจริต

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

กลุ่มบุคคล

- บุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบุคคลธรรมดา

- บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย

มูลนิธิหรือสมาคม

- จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

สถานศึกษา

ระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๔ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมใด ๆ